Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajdziecie podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez MM English Magdalena Morycińska wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

 Administratorem Twoich danych osobowych jest MM English Magdalena Morycińska z siedzibą w Łomiankach (05-092)  przy ul. Długiej 18.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : kontakt@mm-english.pl  , pod numerem telefonu 537 184 145 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W przypadku podania danych w związku z zawartą umową na kurs językowy/poszczególne lekcje językowe, tłumaczenia Twoje dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji) – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ewentualnie Twoje dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych administratora oraz podmiotów współpracujących z administratorem, w tym w celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Twoja zgoda oraz niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług swoich oraz podmiotów współpracujących (odpowiednio art. 6ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na kurs językowy/poszczególne lekcje językowe/ tłumaczenia będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Tobą umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane przetwarzane w celu marketingowym będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingowych. Cofnięcie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu są dla administratora wiążące.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. podmiot świadczący usługi księgowe, firma realizująca przesyłki marketingowe, współorganizatorzy kursów itd.). Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. urzędy skarbowe w przypadku prowadzenia kontroli, sądy i komornicy w przypadku dochodzenia roszczeń itd.).

Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności. Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, w tym profilowanie, Twój sprzeciw jest zawsze wiążący. W zakresie w jakim podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie możesz przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową (na kurs językowy/poszczególne lekcje językowe, tłumaczenia) jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.

Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

możliwości logowania do serwisu;

utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Zamknij